Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Verkeersvademecum 2017/2 (NIEUW)


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Sinds editie 2017 van het Verkeersvademecum in december 2016 verscheen, is de verkeerswetgeving alweer op verschillende plaatsen aangepast. De grootste wijziging was zonder twijfel de nieuwe tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie die op 1 mei van kracht werden. Omdat het boekje een veelgebruikt werkinstrument is voor politiemensen en andere verkeershandhavers op het terrein, verschijnt er nu uitzonderlijk een nieuwe editie: Verkeersvademecum 2017/2. Daarin zijn alle wetswijzigingen tot en met 1 juni verwerkt. Ga meteen naar onze webshop en plaats uw bestelling.

Merk op: deze editie wordt niet automatisch opgestuurd naar de bestaande abonnees. Iedereen die een exemplaar wil, moet het dus bestellen via de webshop. 

Politie heeft binnenkort geen machtiging meer nodig om DIV-databank te raadplegen

Nieuws - 14/02/2017
-
Auteur 
Tom Depla


De federale ministerraad keurde vorige vrijdag een voorontwerp van wet goed dat in de Privacywet expliciet verduidelijkt dat de politiediensten niet onderhevig zijn aan het bekomen van een machtiging van de Privacycommissie. Het voorontwerp is nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

In december wees het Hof van Cassatie er in vier arresten op dat de politiediensten niet over de vereiste machtiging beschikten om de DIV-databank te raadplegen voor de opsporing van eigenaars van geflitste voertuigen. Om dat euvel te verhelpen diende de politie meteen een machtigingsaanvraag in bij het Sectoraal comité van de Federale Overheid, opgericht binnen de Privacycommissie. Het comité behandelde de aanvraag via een spoedprocedure en verleende de machtiging al een week later. Op die manier kon de politie geflitste nummerplaten weer opzoeken in de DIV-databank.

Nu wil de federale regering ervoor zorgen, op voorstel van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer, dat de politiediensten daarvoor geen machtiging meer nodig hebben. “De politiediensten beschikken over een rigoureuze wettelijke basis conform de algemene voorwaarden van de Privacywet voor wat betreft de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens”, luidt de argumentatie. “Bovendien voorziet de wet op het politieambt in controlesystemen op meerdere niveaus. Enerzijds is er de functie van de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die binnen de politiediensten gemandateerd wordt om het beleid inzake het informatiebeheer te begeleiden en te controleren. Anderzijds wordt een externe controle uitgevoerd door het nieuwe Controleorgaan op de politionele informatie en ook door het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.”

Volgens de ministerraad heeft de wetgever voor de politiediensten dus een privacykader voorzien dat al beantwoordt aan de geest van de nieuwe Europese privacyregelgeving die in 2016 werd aangenomen en in mei 2018 van toepassing wordt.

Het voorontwerp van wet heet voluit ‘Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’.